1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a szulokhaza.hu/ujbuda weboldalon és webshopban elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webshopban elérhető tájékoztatások nyújtják.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a webshop valamennyi, a webshopban elérhető és megvásárolható árucikkének a webshopban történő megvásárlására alkalmazni kell.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a webshop iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető a webshop telephelyén.

Webshop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Felhasználó a webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

2. A szolgáltató

Név: Szülők Háza Kft.
Székhely cím: 2040 Budaörs, Zombori u. 40.
Levelezési cím: 1115 Budapest, Bartók B. út 92-94.
Ügyfélfogadás helye: 1115 Budapest, Bartók B. út 92-94.
Ügyfélfogadási idő: telefonon vagy írásban, előzetesen egyeztetett időpontokban
Adószám: 13452524-2-13
EU adószám: HU13452524
Telefonszám: 06703215323
Emailcím:  ujbuda@szulokhaza.hu

 

3. Szerzői jogok

3.1. A webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A webshop a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webshopban, valamint a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a webshop szöveges tartalmát, a termékek tartalmát, azok leírásait, valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.2. A webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a webshop előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a webshop előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően az webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a webshop előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. A webshop fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a szulokhaza.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a webshop által foglalt, illetve használatba átadott minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a webshop adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a webshop külön engedélyt ad.

3.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a webshop által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a webshop adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.6. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a webshop a szolgáltatás igénybevétele során Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felhasználó a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a webshop nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4.2. A webshop kizár minden felelősséget a webshop használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4.3. A Felhasználók által a webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a webshop jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a webshop jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

4.4. A webshop oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a webshop nem vállal felelősséget.

4.5. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a webshop használata során a vonatkozó nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

4.6. Amennyiben Felhasználó a webshopban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni. Ha a webshop jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5.1. Vásárlás a webshopban

Az webshopban történő vásárlás esetén az 5.6 pontban leírt adatokat kell megadni.

5.2. Szerződéskötés lépései

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Keresse meg a webshopban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.

Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy adja meg azokat a paramétereket, amelyekre szüksége van, majd nyomja meg a “Megvásárolom” gombot. Ezzel a gombnyomással a terméket vásárlásra jelöli.

Az előbbi gombnyomásra megnyíló oldalon adja meg adatait: nevét, emailcímét, telefonszámát, válasszon számlázási címet, szállítási címet, állítsa be a vásárolni kívánt mennyiséget. Ha elkészült, ellenőrizze az adatokat, majd nyomja meg a “Fizetés ” gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását. A rendszer ekkor a bank fizetési felületére küldi.
Utolsó lépésként a webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük. A visszaigazoló email tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott a webshop részére. Ekkor Felhasználó és a webshop között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában iktatódik.

Ha Felhasználó bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor szükséges mielőbb jeleznie ezt a webshop ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhesse a szükséges módosításokat. Ha Felhasználó nem talál hibát és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint várni, amíg webshop küldi a termékeket.

További termékek vásárlásához a lépések ismétlése szükséges.

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználó a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés webshop részére való elküldéséig a webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

5.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a webshop késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, mely visszaigazoló email tartalmazza a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát. Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a webshop részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a webshop felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg az webshoptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

E visszaigazoló email az webshop részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az webshop és a Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A webáruház fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki.

5.5. Termékek vételára

A termékek vételára az webshopban valamennyi közterhet, adót is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem minden esetben tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 5.8.1. pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

5.6. Fizetés

OTP SimplePay bankkártyás fizetés.

Az webshopban kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem az webshop, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá.
A vásárláskor a vásárló tudomásul veszi, hogy Szülők Háza Kft. adatkezelő által a szulokhaza.hu/ujbuda weboldal adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a vásárló neve, email címe, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.7. Számla

Az webshop a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Felhasználó részére a kifizetés igazolására emailben elektronikus számlát ad.

5.8.1. Kiszállítás feltételei, ára

A szállítás díja 1750 Ft / megrendelés.

5.8.2. Kiszállítási mód, határidő

A termékek kiszállítása a Magyar Posta Zrt-vel történik, a hatályos díjszabás és vállalási feltételek szerint.

5.8.3. Kiszállítás során tapasztalt problémák

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell a kézbesítőtől kérnie. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az webshop biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az webshop felelősséget nem vállal!

5.8.4. Átvétel

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban “Fogyasztó”).

5.9. Vásárlói regisztráció

A felhasználó által megadott adatok bármikor módosíthatóak.

6.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacnak az webshop által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő webshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

elektronikus (számítógépre letöltött) termék esetében.

Az ilyen termékek visszavétele az webshoptól nem várható el akkor, ha a Felhasználó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

7.1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék kiszállításától számított 24 órán belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Felhasználó késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Felhasználó a felelős.

Felhasználó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (webshop) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (webshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.2. Jótállás

Webáruház nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

7.3. Felelősség

Szülők Háza Kft. a megbízottnak történő átadásig, azaz az elektronikus termék letöltéséig illetve a Magyar Posta Zrt-nek történő átadásig vállal felelősséget a termékek minőségéért.

7.4. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Szülők Háza Kft.
Cím: 1115 Budapest, Bartók B. út 92-94.
Email: ujbuda@szulokhaza.hu

8.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Szülők Háza Kft.
Cím:1115 Budapest, Bartók B. út 92-94.

8.2. Panaszügyintézés módja

Webshop a termékkel vagy webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt webshop azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, webshop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

8.3. Panaszügyintézés ideje

Webshop a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 – 16.00 óra között fogadja.

8.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben webshop és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita az webshoppal való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
• Panasztétel a területileg illetékes járási hivatalnál  (http://jarasinfo.gov.hu/)
• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html )

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9.1. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Webshop az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

Webshop jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók webshop felületén történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.2. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék webshop tulajdonában marad.

9.3.  Egyéb rendelkezések

Webshop fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az webshopon előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy az webshopot más domainnév alá helyezze át

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 12. 15.

10. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: [link_privacy_policy]

Kapcsolat

1115 Budapest
Bartók Béla út 92-94.

+36 70 3215323

Kövess minket!

Kövess minket a Facebook-on!

Kövess minket az Instán!